user_mobilelogo

Inloggen

Bekijk uw facturen en de door ons voor u uitgevoerde taxaties.

Contact

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

ALGEMENE VOORWAARDEN LD Autotaxatie - Apeldoorn

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die LD Autotaxatie – Apeldoorn doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2.      Hierna wordt LD Autotaxatie- Apeldoorn in haar hoedanigheid als gebruiker van deze algemene voorwaarden, aangeduid als de Taxateur. De wederpartij wordt aangeduid als de Opdrachtgever

1.3       Een overeenkomst tussen de Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt door toezending of terhandstelling voorafgaande aan- of bij de verlening van de opdracht, dan wel door vermelding op de website van de Taxateur en/of vermelding in het door Taxateur uitgebrachte taxatierapport en/of op de door Taxateur uitgereikte factuur. Deze algemene voorwaarden zijn na terhandstelling daarvan op vorenbedoelde wijze van toepassing op iedere opvolgende overeenkomst.

1.4       Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Taxateur en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

1.5       Indien tussen de Taxateur en de Opdrachtgever/natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“Consument”) een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de Taxateur georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan het geldt het hiernavolgende:

  1. Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) gerechtigd om de overeen­komst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de Makelaar/ Taxateur.
  1. De Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) kan geen gebruik maken van boven­genoemd recht, indien (i) de Taxateur met zijn/haar instemming is be­gonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijn van 14 dagen is verstreken en/of (ii) de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) heeft verklaard afstand te doen van zijn recht tot ontbinding zodra de Taxateur de overeenkomst is nagekomen.

Artikel 2 Honorarium

2.1       De Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met BTW.

2.2       Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW.

2.3       In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.

2.4       De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Taxateur het recht zijn honorarium aan te passen.

2.5       De Taxateur is gerechtigd hulp­personen in te schakelen. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten daarvoor voor rekening van de taxateur.

2.6       Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar, tenzij schriftelijk door de Taxateur en Opdrachtgever anders is overeenge­komen. Indien de Opdracht­gever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Taxateur aan de Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente die geldt voor handelstransacties, te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buiten­gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Taxateur is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane werkzaamheden.

Artikel 3 Opdracht tot taxatie

3.1       Onder een “opdracht tot taxatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een opdracht tot het onderzoeken en waarderen van voertuigen door de Taxateur, alsmede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever.

3.2       Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/ vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

3.3       De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3.4       Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van de Taxateur krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

3.5       Een opdracht tot taxatie wordt geacht voor bepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie van het voertuig en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

Artikel 4: Levertijd / uitvoeringsperiode

4.1       De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door de Taxateur bij benadering vastgesteld.

4.2       Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat de Taxateur ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

4.3       De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer de Taxateur beschikt over alle middelen die hij nodig heeft ter uitvoering van de opdracht, zoals onder andere een kopie van het buitenlandse kentekenbewijs, of het certificaat van overeenstemming, een eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

  1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan de Taxateur bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de Taxateur kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
  2. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

Artikel 5: Uitvoering van het werk

5.1      Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Taxateur zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de op grond van de Arbowet en aanverwante regelgeving voorgeschreven voorzieningen benodigde voorzieningen.

Artikel 6 Exoneratie

6.1       De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Taxateur te zijn verricht zonder dat de Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uit­voering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De verplichting tot schadevergoeding van de Taxateur op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen de Taxateur uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Als de Taxateur om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking in de hiervoor bedoelde zin, zal de aansprake­lijk­heid voor de Taxateur beperkt zijn tot maximaal 15% van het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is de Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, ver­mogens- en/of indirecte schade. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de Voorwerpen voor gebruikelijke risico’s waaronder brand, diefstal, vermissing en beschadiging tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen bij het verlenen van de opdracht.

6.2       Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
  2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van de Taxateur.

6.3       de Taxateur is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

7.1       Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de Taxateur en de Taxateur hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. De Taxateur heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1       Op alle verbintenissen tussen de Taxateur en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2       Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen de Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstand­koming van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de Taxateur, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van de Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.